پژوهش در مورد جانوران به عنوان ذخایر ژنتیکی کشور درجهت تامین نیازهای بحش صنعت، کشاورزی و بهداشت یکی از اولویت های روز  ما است. سلسله جانوری دارای حدود 1100000 گونه است که بخش قابل توجهی از آن، زیای کشورمان ایران را تشکیل می دهد و هر گونه با خصوصیات زیستی و تولیدات شیمیایی خاص می تواند مورد استفداه در صنعت، پزشکی، بهداشت و کشاورزی قرار گیرد. 

اهداف بلند مدت مرکز پژوهشی به شرح زیر است:

1. مطالعه و پژوهش در زمينه سموم جانوری با تاکید بر عنکبوتیان و اهميت جانورشناسی كاربردی در نوروبيولوژی و داروسازی در درمان برخی از بیماری ها در کشور و همچنین تولید حیوانات آزمایشگاهی بی مهره و مهره دار جهت تامین نیاز های اساسی مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و پزشکی کشور.

2. اصلاح نژاد گونه های وحشی جانوری برای تامین نیاز های آزمایشگاهی و پیراپزشکی.

3. تولیدات زیستی جانوری Bioproducts و مطالعه گونه های جانوری به منظور تولید ترکیبات ضد سرطانی از اسفنج ها (مانند  دیسکودرمولید)، مرجان ها (مانند آنالوگ های الودروبین)، آبدردک ها، ماهیان، جوندگان و... .

4. مطالعه گونه های شاخص در محیط زیست و بررسی  تنوع ژنتیکی آنها در ایران.

5. طراحی و ساخت وسایل مطالعات میدانی و آزمایشگاهی.