نشانی: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم پايه، مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی

تلفکس: 8762019-0511