افزایش شناخت ما از گونه های جانوری امکان مطالعات میان رشته ای کاربردی را بیش از پیش فراهم ساخته است. تاکنون بیش از یک میلیون گونه جانوری شناسایی شده است. سلسله ی جانوران به عنوان بزرگترین سلسله در دنیای جانداران بخش مهمی از هستی شناسی ذخایر ژنتیکی طبیعت را تشکیل می دهد و نقش مهمی در کار آفرینی و تولیدات غذایی، صنعتی و بهداشتی دارد.
ایران با تنوع اقلیمی و گسترش جغرافیایی دارای تنوع گونه ای قابل توجه در محیط های آبی و خشکی است و از ذخایر ژنتیکی ارزشمندی برخوردار است که می تواند زمینه ساز تولیدات ارزشمند بر اساس مطالعات جانور شناسی کاربردی باشد. سرمایه گذاری برای پژوهش در این زمینه می تواند بخش قابل توجهی از نیاز های کشور را در زمینه های مختلف صنعت، بهداشت، تغذیه، کشاورزی و محیط زیست تامین کند. جانوران با توجه به سطح سازمان بندی و توان بالای فعالیت های زیست شناختی، تولیدات زیستی چشمگیری دارند که می تواند به عنوان الگوی تولیدات صنعتی بکار گرفته شوند و استخراج آنها استفاده های کاربردی قابل توجه دارد