دانشجویان پسادکتری

نیلوفر علایی کاخکی

نیلوفر علایی کاخکی تمامی مراحل تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی تا پسادکتری در دانشگاه فردوسی مشهد گذرانده است. او تحصیلات کارشناسی خود را در رشته زیست شناسی جانوری در سال 1387 به اتمام رساند. بعد از آن به واسطه علاقه زیادی که به علم تبارزایی و تکامل پیدا کرد، دوره دوساله کارشناسی ارشد را به راهنمایی پروفسور منصور علی آبادیان و پروفسور جمشید درویش در این دانشگاه گذراند. در این دوره او بر روی الگوهای بیوجغرافی و منشا جغدانباری در جهان با همکاری پروفسور الکساندر رولین از دانشگاه لوزان در سوئیس کار کرد. او در سال 1391 با کسب رتبه یک کشوری در آزمون دکتری، تحصیل در این مقطع را در رشته بیوسیستماتیک جانوری تحت راهنمایی پروفسور منصور علی آبادیان و دکتر منوئل شوآیزر از موزه تاریخ طبیعی برن در سوئیس و مشاوری دکتر محمود قاسم پوری از دانشگاه تربیت مدرس، نور آغاز کرد. او در این مقطع بر روی روابط تبارزایی و ساختار ژنتیکی دو گونه چکچک در ناحیه دورگه¬زایی جنوب البرز در ایران مطالعه کرد. در طی سه سال اول تحصیلش در مقطع دکتری، دوره شش ماهه ای را در موزه تاریخ طبیعی برن زیر نظر دکتر منوئل شوآیزر گذراند و در طی همین دوره، کار بر روی پروژه مشترکی با عنوان دورگه زایی، گونه زایی و تکامل ریختی در چکچک ها و با همکاری پروفسور منصور علی آبادیان، دکتر منوئل شوآیزر و دکتر رتو بری از دانشگاه Friedrich Schiller در ینا، آلمان آغاز گردید.
در حال حاضر وی اولین دوره پسادکتری خود را تحت نظارت پروفسور منصور علی آبادیان و دکتر رتو بری می گذراند. در این پروژه ما به دنبال روشن کردن محتوی ژنتیک جمعیتی دو گونه چکچک ابلق و گوش-سیاه در ناحیه دورگه زایی شمال ایران به عنوان یکی از نقاط داغ دورگه زایی در منطقه جانوری پالئارکتیک و نشان دادن مبنا ژنتیکی ریخت¬های دورگ متفاوت بین این دو با استفاده از بررسی کل ژنوم هستیم.

     دانلود PDF