آزمایشگاه بیوسیستماتیک مولکولی

در این آزمایشگاه مطالعات مولکولی جمعیتی و تحلیل های فیلو ژنتیکی مولکولی با استفاده از تجهیزات و امکانات روزآمد انجام می شود. این آزمایشگاه یکی از هسته های اصلی مطالعات مولکولی جمعیتی و خط شناسه گذاری DNA در شرق کشور می باشد و سالانه مطالعات علمی متعددی که به طور عمده در نشریات نمایه برتر بین المللی به چاپ می رسند، در این آزمایشگاه اجرا می شود.