خدمات آموزشی

فعالیت های آموزشی در قالب مدرسه تابستانی (Summer school) در اوقات فراغت دانش آموزان و  کارگاه های آموزشی برای گروه های سنی و شغلی مختلف انجام می شود. طی این دوره افراد می توانند در یک محیط آموزشی پویا و نوآورانه کار گروهی را تجربه کرده و ضمن تقویت مهارت های خود برای آینده ی حرفه ای خود برنامه ریزی نمایند. شرکت در چنین مدارسی قطعا تاثیرات بسزایی در روند پیشرفت مهارت های عملی افراد خواهد داشت. 

 

مدرسه تابستانی کارگاه ها