دانشجویان پسادکتری

سحر جواهری طهرانی

سحر جواهری طهرانی فارغ التحصیل رشته زیست شناسی گرایش عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 می باشد. او در سال 1389 در رشته زیست شناسی گرایش بیوسیستماتیک جانوری در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد. پایان نامه خود را در دوره کارشناسی ارشد تحت نظر استاد راهنما پروفسور منصور علی آبادیان و اساتید مشاور دکتر محمد جواد نجف زاده و دکتر فرشته قاسم زاده با عنوان شناسایی فون گنجشک سانان زادآور شهرستان سرخس با استفاده از ژن میتوکندریایی COI و پروبهای تخصصی گذراند و در شهریور سال 1392 فارغ التحصیل شده است. از مهرماه سال 1392 به عنوان دانشجوی دکتری در گرایش بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد. رساله خود رادر دوره دکتری تحت نظر استاد راهنما پروفسور منصور علی آبادیان و اساتید مشاور دکتر امید میرشمسی و دکتر لورا کویست از دانشگاه فنلاند با عنوان تعیین اعتبار آرایه شناختی همتافت گونه چرخ ریسک بزرگ Parus majorدر ایران با استفاده از داده های ریخت شناسی و مولکولی سپری نمود. در حال حاضر به عنوان محقق پسادکتری تحت راهنمایی پروفسور منصور علی آبادیان در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول می باشد.