فعالیت های مشاوره ای

 • برنامه ریزی و اجرای طرح های راهبردی در راستای شناسایی تنوع زیستی کشور
 • ارائه خدمات بانک ژنتیک و بیو انفورماتیک فون (زیای( ایران به در راستای مطالعه منابع ژنتیکی زیای شرق کشور
 • تامین نیاز های مراکز آموزشی در جهت استفاده از نرم افزارها و تحلیل های بیوانفورماتیک
 • ارائه خدمات مشاوره ای در تامین و اجرای مطالعات صحرایی، آزمایشگاهی و تحلیل داده ها
 • تهیه کتاب راهنمای صحرایی و آموزشی در گروه های پرندگان، پستانداران، ماهیان و بند پایان
 • تهیه و ارائه کیت های و پروپ های تخصصیو تشخیصی برای شناسایی جانوران و میکروارگانیسم ها برای مصارف آزمایشگا ههای تشخیص طبی
 • ایجاد بانک اطلاعات فون )زیای( ایران با رویکرد تشکیل و ارایه ی اطلاعات در زمینه تنوع زیستی در سطح گونه های دارای ارزش کاربردی
 • مطالعه ی انگل های داخلی و خارجی جانوران حیات وحش و شناخت رابطه ی میزبان و انگل در راستای حل مسایل بهداشتی جامعه
 • زمینه سازی همکاری های میان رشته ای جانور شناسی کاربردی با فنآوری زیستی و اقتصاد
 • تهیه و تولید آنزیم ها و کیت های موردنیاز آزمایشگاهی
 • تامین نیاز های مراکز آموزشی و پژوهشی به گونه های مختلف جانوری و ارایه ی مدل های جانوری
 • مبارزه با گونه های مضر جانوری از جمله جوندگان و بندپایان: کنترل هورمونی فرایندهای فیزیولوژیکی رشد در گونه های مضر، شناخت فرمون ها