آزمایشگاه ریخت شناسی مقایسه ای

این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات مطالعات ریختی و ریخت سنجی امکان انجام بررسی های ریخت شناختی، رقومی سازی تصاویر زیستی و مصور سازی علمی در طرحهای تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری فراهم می کند.

فهرست امکانات آزمایشگاه مورفولوژی مقایسه ای

  • سه دستگاه استریو میکروسکوپ المپوس SZH-40
  • یک دستگاه استریو میکروسکوپ المپوس BH-2
  • لوله ترسیم Camera Lucida قابل اتصال به میکروسکوپ های تحقیقاتی المپوس
  • دوربین عکاسی دیجیتال Olympus DP-71 قابل اتصال به میکوسکوپ و استریومیکروسکوپ های تحقیقاتی المپوس
  • میز نور
  • تجهیزات عکاسی علمی
  • تجهیزات اندازه گیری

 

خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه :

  • عکسبرداری و ویرایش تصاویر میکروسکوپی
  • عکسبرداری علمی از نمونه های تحقیقاتی با روش Digital Focus Stacking و ویرایش تصاویر
  • خدمات مبتنی بر GIS