آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربردی و محیطی در زمینه‌های سیستماتیک باکتریایی، زیست فناوری‌‌های میکروبی و میکروب‌شناسی محیطی فعال می‌باشد. بررسی جمعیت باکتریایی در اکوسیستم¬های مختلف و تولید ترکیبات زیست فعال در آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

ارائه خدمات در زمینه شناسایی باکتریها شامل استخراج DNA (گرم مثبت و گرم منفی)، PCR و خالص کردن نمونه، آنالیز اطلاعات، ثبت سکانس در NCBI و مشاوره در زمینه کشت باکتریهای محیطی به ویژه اکتینوباکتری‌ها و سرمادوست‌ها به عنوان گروه‌های مهم در تولید ترکیبات زیست فعال انجام می‌گیرد.