آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری

در این آزمایشگاه با وجود تجهیزاتی نظیر مژروسکوپ- استریو میکروسکوپ تحقیقاتی- تجهیزات کشت سلول و اتاقک کشت سلول- تجهیزات مطالعات مولکولی نظیر ترمال سایکلرو الکتروفورز امکان انجام مطالعات بیوسیستماتیک روی گونه های زیستی جانوری با رویکرد مطالعات ریخت سنجی هندسی- مطالعات سیتو ژنتیک و رویکرد مطالعات مولکولی وجوددارد.