خدمات آزمایشگاهی

 • استخراج DNA از خون، پر و بافت
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
 • نانودراپ
 • الكتروفورز ژل آگاروز

خدمات بیوانفورماتیک (تحلیل انواع داده های زیستی)

 • همترازکردن توالی ها (alignment)
 • ترسیم درخت های فیلوژنتیکی
 • تعیین فواصل ژنتیکی
 • تعیین مدل تکاملی
 • بررسی پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی
 • ترسیم شبکه هاپلوتایپی
 • تخمین سنی و بررسی زمان انشعاب گونه ها
 • تحلیل های ژنتیک جمعیت

مشاوره تحلیل های بیوانفورماتیک

 • در زیست شناسی معمولا روند هر کار تحقیقاتی از طراحی یک مطالعه (طرح اهداف و فرضیات) شروع شده و با دنبال کردن متدولوژی مورد نظر مجموعه داده ای حاصل می شود. مرحله نهایی و مهم در هر پروژه تحقیقاتی تحلیل داده های زیستی و تصمیم گیری نهایی در ارتباط با قبول یا رد کردن فرضیات مورد مطالعه می باشد. از اینرو، مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی در نظر دارد تا با بکارگیری تجارب و تخصص ارزشمند مجموعه ای از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان متخصص در علوم بیوسیستماتیک و بیوانفورماتیک مشاور شما در تحلیل های بیوانفورماتیک خصوصا در حوزه جانورشناسی باشد. همچنین، این مرکز پژوهشی دربردارنده تسهیلات منحصربفردی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحلیل های بیوانفورماتیکی مورد نیاز برای توالی های نوکلئوتیدی (DNA) می باشد.