فعالیت های آموزشی

  • برگزاری کنفرانس ها و میز گرد های تخصصی همراه با کارگاه های آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش کارشناسان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی
  • برگزاری همایش های علمی و بین المللی در زمینه ی مرزهای دانش آرایه شناسی و تبارشناسی
  • تهیه کتب و راهنماهای صحرایی جهت استفاده دانشجویان و محققین جوان
  • تهیه نرم افزارهای آموزشی در جهت مستند سازی زیای جانوران ایران
  • کمک به واژه گزینی و استخراج اسامی محلی جانوران ایران و بررسی معادل علمی اسامی جانوران بکار رفته در منابع
  • ارائه منابع جانور شناختی ایران و مقالات منتشر شده در زمینه ی گونه های جانوری ایران
  • چاپ و انتشار کتاب فونا ایرانیکا
  • چاپ و انتشار مجله علمی-پژوهشی ایرانی بیوسیتماتیک ایران Iranian Journal of Animal Biosystematics

.