1) مبارزه با گونه های مضر جانوری از جمله  جوندگان و بند پایان : کنترل هورمونی فرایند های فیزیولوژیکی رشد در گونه های مضر، شناخت فرمون ها
2) تهیه کیت های تخصصی جهت شناسایی سریع و ارزان نمونه های آزمایشگاهی در مناطق دور دست کشور که امکان دسترسی به متخصصان آن رشته و یا امکانات لازم وجود ندارد.
3) تامین جانوران آزمایشگاهی: تکثیر آزمایشگاهی گونه های جانوری
4) تامین غذا: نو آوری در تغذیه  از طریق انتخاب و تکثیر گونه های قابل مصرف جانوری در جهت کمک به تامین غذا در مناطق قحطی زده وکشور های فقیر
5) تولید داروهای زیستی: شناسایی جانوران مولد مواد زیست شیمیایی دارای ارزش های طبی
6) استخراج مواد صنعتی قابل کاربرد در صنایع قالی بافی، پارچه بافی و اجرای طرح های نیمه صنعتی و صنعتی : مطالعه ی جانوران مولد موادزیستی مانند کرم ابریشم Bombyx mori ، تار عنکبوت
7) استخراج مواد آزمایشگاهی، قابل استفاده در روش های آزمایشگاهی داروسازی، علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی
8) بهداشت: مطالعه ی ساز و کار های مصونیت جانوران در برابر عوامل بیرونی
9) کار آفرینی : اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان زیست شناسی جانوری از طریق گسترش موزه ها و نمایشگاه های جانوری و سفری پارک ها و غیره
10) فنآوری های نوین پیشرو : تهیه  ی چیپس های زیستی با الگوبرداری از سازکارهای مورد استفاده ی جانوران.
11) صنایع دفاعی:  شناخت طول موج امواج فراصوت و طیف  تشخیص پرتو های نوری فرو سرخ جانوران
12) محیط زیست : اجرای طرح های بارکدی برای کمک به دستگاه های اجرایی در شناخت گونه ی دارای ارزش زیست محیطی و مطالعات اکولوژی
13) مطالعات بنیادی مبتنی بر اهداف کاربردی در دراز مدت : رابطه ی بین موفولوژی و کار. مطالعه ی سازو کار و چگونگی پاسخ انتوژنی جانوران به  تقاضا های محیطی بررسی بین ساختار و کار اندام های جانوران در راستای فنآوری های بنیادی
14) آموزشی: تهیه کتب و راهنما های صحرایی جهت
15) استفاده دانشجویان و محققین جوان به همراه تهیه نرم افزارهای آموزشی در جهت مستند سازی زیای جانوران ایران