نرم افزار تنوع زیستی ایران (BDI)

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، پدیده های طبیعی (رشته کوه ها، دشت ها و آب ها) و همچنین وسعت زیاد، از تنوع زیستی قابل توجهی برخودار است. حفاظت از این تنوع مستلزم بکارگیری ابزارها و تجهیزات مرتبط با آن می باشد. از آنجا که محققین در مطالعات مرتبط با تنوع زیستی معمولا با حجم بالایی از داده ها و محاسبات سنگین مواجه هستند، برنامه های کامپیوتری یکی از ابزارهای مفید و کارآمد در این زمینه به شمار می آیند. علی رغم تعدد نرم افزار در زمینه تنوع زیستی، طراحی و ساخت برنامه ای جهت مدیریت داده های مرتبط با تنوع زیستی که قادر به خوانش داده ها از روی نقشه، انجام محاسبات مربوطه و سپس ترسیم نتایج بصورت گرافیکی (بر روی نقشه) و با دقت بالا بصورت اختصاصی برای کشور ایران باشد ضروری به نظر می رسید. بر این اساس نرم افزار تنوع زیستی ایران (BDI) با مساعدت گروه بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ارائه شده است تا گامی در راستای حفاظت از تنوع زیستی کشور عزیزمان ایران باشد.

 

BDI