آزمایشگاه بیوسیستماتیک مولکولی

در این آزمایشگاه مطالعات مولکولی جمعیتی و تحلیل های فیلو ژنتیکی مولکولی با استفاده از تجهیزات و امکانات روزآمد انجام می شود. این آزمایشگاه یکی از هسته های اصلی مطالعات مولکولی جمعیتی و خط شناسه گذاری DNA در شرق کشور می باشد و سالانه مطالعات علمی متعددی که به طور عمده در نشریات نمایه برتر بین المللی به چاپ می رسند، در این آزمایشگاه اجرا می شود.

فهرست امکانات آزمایشگاه بیوسیستماتیک مولکولی :

  • دستگاه ترموسایکلر (PCR)
  • دستگاه سانتریفیوژ
  • دستگاه PH متر
  • دستگاه ورتکس Vortex
  • حمام آب گرم (بن ماری)
  • میکروسکوپ نوری
  • دستگاه ژل مستندساز
  • دستگاه الکترو فورز