موزه جانور شناسی

موزه جانورشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (ZMFUM) در سال 1348 تأسیس شده است. این موزه بخشی از گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. در این موزه حوزه وسیعی از جانوران از بندپایان تا مهره داران جمع آوری گردیده است، علاوه بر این تعداد زیادی نمونه های تاکسیدرمی شده ، جمجمه و اسکلت جانوران، پوست های آماده شده، اسلایدهای میکروسکوپی، بافت ها و نمونه های نگهداری شده در مایع وجود دارند. تقریبا خدود 30000 نمونه و 1000 گونه جانوری در موزه جانورشناسی دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارد. موزه جانور شناسی رویکرد بیوسیستماتیک دارد و نتایج پژوهش های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری بیوسیستماتیک جاموری در مورد گونه های بندپاتباران، پرنده ویسان، پستاندارویسان، دوزیست ویسان، خزنده ویسان و ماهیان ایران می باشد. که به هماره نمونه های تایپ آنها نگهداری می شوند و همه نمونه ها جنبه آموزشی دارند.

meusem

meusem