فعالیت های پژوهشی

 • بررسی و اجرای طرح های پژوهشی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در زمینه مطالعه جانوران
 • ارزیابی ذخایر ژنتیکی جانوران با رویکرد کاربردی و تاکید بر گونه شناسی آنها
 • انجام مطالعات میان سلسله ای )جانوران ، پروکاریوت ها و گیاهان ( به منظور بررسی اندر کنش های زیستی با رویکرد کاربردی
 • انجام مطالعات و اجرای طرح های پژوهشی میان رشته ای پزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی، بهداشت، دامپزشکی، زمین شناسی و میراث فرهنگی و محیط زیست
 • بومی سازی تهیه و استخراج آنزیم ها ، مواد شیمیایی و کیت های آزمایشگاهی مورد نیاز آزمایشگاه های مولکولی و جانوری که در حال حاضر از خارج از کشور تامین می شود
 • انتخاب گونه های جانوری با قابلیت استفاده به عنوان مدل با تاکید بر گونه های بومی دارای ارزش کاربردی در ایران
 • بستر سازی برای تجاری سازی پژوهش های زیستی و گونه های هدف دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی
 • عرضه ی محصول های جانوری بر اساس ثبت اختراع
 • ابداع و اختراع وسایل جدید نمونه برداری و کاربردی آزمایشگاهی
 • تولید داروها و ترکیبات زیستی به منظور شناسایی جانوران مولد مواد زیست شیمیایی دارای ارزش های طبی
 • مطالعه ی جانوران مولد مواد زیستی و استخراج مواد آزمایشگاهی و صنعتی قابل کاربرد در علوم داروسازی، پزشکی و صنایع
 • مطالعه ی ساز و کار های مصونیت جانوران
 • اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان زیست شناسی جانوری از طریق گسترش موزه ها و نمایشگاه های جانوری و سفری پارک ها و غیره
 • مطالعه فناوری های نوین پیشرو و تهیه ی چیپس های زیستی با الگوبرداری از سازکارهای مورد استفاده ی جانوران
 • مطالعات بنیادی مبتنی بر اهداف کاربردی در دراز مدت: رابطه ی بین موفولوژی و کار. مطالعه ی سازو کار و چگونگی پاسخ انتوژنی جانوران به تقاضاهای محیطی بررسی بین ساختار و کار اندام های جانوران در راستای فناوری های بنیادی