فضای فیزیکی (متراژ)

امکانات

کتابخانه

30 متر مربع

تعداد کتب فارسی

260

تعداد کتب غیر فارسی

70

   آزمایشگاه ها    ( 3 واحد)

200 متر مربع

تعداد عناوین مجلات فارسی

4

تعداد عناوین مجلات غیر فارسی

6

موزه

400 متر مربع

تعداد آزمایشگاه‌ها در زمینه فعالیت مرکز

5

تعداد اشتراک بانک­های اطلاعاتی

1

کل مساحت زیربنا

630 متر مربع

تعداد کارگاه‌ها در زمینه فعالیت مرکز

2

سامانه  اینترنتی

1