آزمایشگاه سلولی-تکوینی/ بافت

 

این آزمایشگاه با دارا بودن امکانات کشت سلول و بافت وهمچنین تجهیزات آماده سازی بافتی آماده ارائه خدمات در این زمینه ها می باشد.


تجهیزات موجود در آزمایشگاه :

  • اتاق استریل کشت سلول
  • هود لامینار
  • انکوباتور CO2
  • میکروسکوپ نوری و اینورت
  • میکروتوم جهت برش گیری و رنگ آمیزیهای مختلف بافتی